VOLITVE 2018

Program stranke ROK

Programska izhodišča stranke za razvoj občin in krajev-ROK

 

1. Aktivno sodelujemo v družbi

Stranka ROK se bo skozi svoje delovanje kritično opredeljevala do vseh dogajanj v družbi, ob tem pa se skozi sistem vključevala v nujne družbene spremembe in ustvarjanje boljših pogojev za vse državljane. V mandatu, ki je pred nami, vidimo možnost in obvezo, da v občinah kjer bomo delovali v tem obdobju, storimo nekaj več za naše krajane oziroma občane.

2. Naš moto je kakovost življenja

Ne, ne moremo pristajati, da bomo izmučeni od vsega plačevali še več za ohranjanje birokratov, ki so nam ugrabili državo. Občani smo postali samo številke in žrtve sistema, ki nam vsak dan nalaga nova bremena. Junakov, ki bi poiskali in kaznovali tiste, ki so pokradli državo, tiste, ki so pisali zakonodajo, ki je vse to omogočala, ki bi našli bankirje, ki so uničili banke, ni na vidiku ali pa jih že v kali zatrejo. Naj si bodo na oblasti levi ali desni, nihče se ni in se ne loti reševanja tega evidentnega problema.

3. Otroci so naše največje bogatstvo

Država je dolžna zagotavljati pogoje, da se lahko ohranja tudi reprodukcija slovenskega naroda.

Stranka ROK zagovarja in zahteva sledeče:
• Država, pa tudi občina mora ustvariti pogoje, ki bodo omogočali plačan porodniški dopust tudi za nezaposlene osebe, ki bi želele imeti družino.
• Zavarovati zaposlene matere, da zadržijo ustrezno delovno mesto, ki so ga imele pred odhodom na porodniški dopust.
• Vrtci ne morejo biti izključne in edine ustanove za varstvo otrok, pač pa je potrebno poiskati še druge zakonske možnosti za varstvo predšolskih otrok. Kar pomeni, da se izenačijo z javnimi vrtci. To pa pomeni tudi več konkurence, ki naj prinese še večjo kvaliteto in pocenitev varstva.

4. Dajmo mladim priložnost

»Na mladih svet stoji« je vsem dobro poznan pregovor, ki ga je v teh težkih, ne sigurnih časih za mlade vredno premisliti in tudi udejanjiti. Mladi nosijo največ posledic krize, ki je ohromila tako možnosti za delovna mesta kot osnove pogoje izobraževanja, razvoja in varne prihodnosti mladih.

5. Šolstvo in vtci

V prihodnosti bomo primorani razmišljati tudi o novi mreži srednjih šol, saj opažamo, da je odliv dijakov iz Posavja velik. Zagotovo pa ne na račun kvalitete izobraževanja, ki prevzema vse bolj tudi vlogo vzgoje. Tako v vrtcih kot v šolah je žal opazen tudi moten program zaradi vse večje prisotnosti otrok drugih narodnosti. Tej skupini otrok in njihovim staršem bo nujno potrebno posvetiti več pozornosti.

Vrtci so, kot smo že omenili predragi, tudi zaradi zakonske obveze, da se zaposluje visoko izobražen kader, kar pa za ta nivo vzgoje in izobraževanja mogoče ni toliko nujno. V preteklosti smo ravno na pobudo naših svetnikov dosegli, da je vrtec v Krškem še vedno cca. 30 % cenejši kot drugje. Nujno potrebno je, da to dosežemo tudi v Brežicah.

Tudi o prehrani v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je veliko govora. Podpiramo nujne spremembe v smeri, da otroci uživajo hrano iz lokalnega okolja. Razliko v ceni pa mora sofinancirati družba.

6. Skrb za ostarele

Starostniki si z vsem spoštovanjem zaslužijo, da jesen življenja preživijo kvalitetno, mirno in brezskrbno. Zaradi skromnih pokojnin in težkih socialnih razmer, v katere je mnoge pahnil nehvaležen in neizprosen sistem davkov in zakonodaje, marsikatera starejša oseba ne živi človeka vredno življenje. Mnogi si ne morejo privoščiti niti osnovne oskrbe, domovi za ostarele pa so predragi. Naša dolžnost je, da jim pomagamo in najdemo rešitve za boljšo kakovost življenja.

7. Problem invalidov in ostalih občanov z omejenimi možnostmi

Stranka ROK je preko svojih svetnikov že v preteklosti sodelovala pri konkretnih aktivnostih za pomoč tej kategoriji občanov. Naša obveza je, še posebno tudi zato, ker imamo srečo, da smo sposobni sami skrbeti zase, da pomagamo tistim, ki jih je življenje prizadelo. V proračunih občine je treba zagotoviti več sredstev za to ciljno skupino. Zato moramo še več sredstev in pomoči nameniti društvom (kot je na primer Sonček), ki organizirano skrbijo za ljudi, ki jih je življenje prizadelo.

8. Problematika socialno šibkih

Stranka ROK, ki je že do sedaj veliko pozornost posvečala tej problematiki, bo tudi v prihodnje še bolj pazila in se borila v občinskem svetu in širše, da ljudje v stiski ne ostanejo sami.

9. Romska problematika

V stranki Rok se bomo zavzemali, za sistemsko reševanje romske problematike, ki ne more in ne sme biti samo problem krajanov in občine.

10. Gospodarstvo

Turizem je gospodarska panoga, ki je v občini premalo izkoriščena. V objekte, ki bi lahko služile turizmu, smo namenili veliko denarja, kar pa se ne vrača kot dodana vrednost. Tudi vinske ceste z zidanicami in hrami omogočajo velike možnosti za razvoj tovrstnega turizma.

11. Kmetijstvo

Državni birokrati vidijo v kmetijstvu še neizkoriščene rezerve, ki jih je potrebno obdavčiti in s tem stisniti še kakšen evro za njihovo preživetje. Ne moremo pristajati na takšen izkoriščevalski odnos, in storili bomo vse, tako kot smo že v preteklosti, ko smo organizirani protestirali. Namesto da bi pridelovali zdravo, domačo hrano, so zaradi neustreznih politik, ukrepov in subvencij kmetijska zemljišča vse preveč zaraščena, kmetje pa mnenja, da se zemlje več ne splača obdelovati.

12. Varovanje okolja in komunala

Ne moremo več pristajati na to, da se večajo bremena občanov na račun komunale.

Plačujemo odpadne vode, plačujemo reciklaže, plačujemo meteorne vode, plačujemo prevelike komunalne prispevke za zidanice, povečujejo nam posode za smeti, ne glede na to, da sami recikliramo odpadke itd. Ni mišljeno, da komunalna podjetja ne delajo dobro, nasprotno, toda občani ne zmoremo več plačevati vseh teh obremenitev v obliki vse večjih prispevkov.

13. Občina

Občina ne more in ne sme biti zgolj podaljšana roka državne uprave. Še več in še boj se mora truditi, da ustvarja dobre pogoje za življenje občanov. Da bo močnejša in uspešnejša, je treba še več storiti v povezovanju vseh pozitivnih sil v stranki, tako tistih, ki so v državi na poziciji in v opoziciji.

14. Krajevna skupnost

Krajevna skupnost se je kot oblika delovanja v prostoru pokazala še kako upravičena, toliko bolj tudi zato, ker ljudje skozi krajevno skupnost lažje in bolj neposredno vplivajo na razvoj svojih krajev. Prepričani smo, da je potrebno to obliko delovanja razvijati in ji dajati še večje pristojnosti.

15. Po volitvah

Stranka za razvoj občin in Krajev – ROK bo delovala tudi po volitvah ter kritično in konstruktivno sodelovala pri delu naših svetnikov. Naši svetniki se bodo po volitvah vključevali v delo v vseh KS na območju kjer so izvoljeni. Kandidati za občinski svet, ki ne bodo izvoljeni, pa bodo vključeni v delo odborov, komisij ter sveta zavodov, kolikor bomo pač imeli možnosti na osnovi volilnega rezultata.

Stranka ROK kot odprta, široka, neideološka stranka vabi vse podobno misleče, da se nam pridružite in skupaj z nami sooblikujete naš program za kvaliteto življenja v naših občinah. Vse Vaše misli, ideje, pripombe nam lahko posredujete tudi po elektronski pošti info@stranka-rok.si.

Spoštovani občani, to je nekaj misli, nekaj idej in naših ciljev, ki jih bomo zagotovo v večji meri uresničili, če nam boste namenili svoje glasove. Imamo dobro vizijo, imamo cilj kakor tudi dobre kandidatke in kandidate za občinske in krajevne svete. Mi smo se izpostavili v želji, da kot že rečeno, prispevamo tudi na ta način svoj delež v ustvarjanju boljših pogojev za življenje v naši družbi.

Občina Brežice

 

VOLILNA ENOTA 1: Brežice, Šentlenart, Zakot-Bukošek-Trnje
 

VOLILNA ENOTA 2: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence

VOLILNA ENOTA 3: Dobova, Globoko, Kapele
 

VOLILNA ENOTA 4: Artiče, Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece, Sromlje
 

Občina Krško

VOLILNA ENOTA 1: KS Koprivnica in KS Senovo.
 

VOLILNA ENOTA 2: KS Brestanica, KS Dolenja vas, KS Rožno-Presladol, KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna in KS Zdole
VOLILNA ENOTA 3: KS Gora in KS mesta Krško
 

VOLILNA ENOTA 4: KS Krško polje, KS Leskovec, KS Senuše in KS Veliki Trn
 

VOLILNA ENOTA 5: KS Podbočje, KS Raka in KS Veliki Podlog